De Vetten en Partners, Communicatie- attitude- en NLP Trainingen

PERSOONLIJKE LEERDOELEN

Visie

DE VETTEN enamp; PARTNERS streeft er naar dat elke medewerker gemotiveerd is om aan zijn eigen ontwikkeling te werken. De behoefte om zichzelf te ontwikkelen ontstaat wanneer medewerkers zich bewust worden van hun eigen tekortkomingen. Wanneer u als bedrijf uw medewerkers wilt motiveren om zichzelf te ontwikkelen, dan is het van belang dat zij geconfronteerd worden met hun tekortkomingen. Vanuit deze tekortkomingen kunnen persoonlijke leerdoelen geformuleerd worden die de medewerker helpen om gericht aan de slag te gaan met zijn eigen ontwikkeling.

Doelstellingen

Werkwijze

Bij een training van DE VETTEN enamp; PARTNERS wordt na de inventarisatiefase het opleidingsdoel van de groep geformuleerd. Persoonlijke leerdoelen hebben echter een sterker motiverende werking dan groepsleerdoelen. Hoe meer de medewerker inzicht heeft in zijn sterke en minder sterke punten, hoe effectiever hij gebruik kan maken van de training. De medewerker voelt zich door de persoonlijke leerdoelen meer verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.

Wanneer een opdrachtgever kiest voor een opleiding met persoonlijke leerdoelen, dan worden de medewerkers voor aanvang van het opleidingstraject getest. Op basis van deze test kan voor iedere medewerker een aantal persoonlijke leerdoelen geformuleerd worden. De medewerkers kunnen met behulp van verschillende instrumenten getest worden. De test die gekozen wordt, is afhankelijk van de soort leerdoelen waar medewerkers behoefte aan hebben. De tests leveren een aantal kwaliteiten en leerpunten op die verschillen per medewerker. De uitslag van de test wordt in een individueel gesprek met de medewerker doorgenomen. In dit gesprek kiest de medewerker zelf zijn persoonlijke leerdoelen voor de training. De persoonlijke leerdoelen vormen het uitgangspunt voor het opleidingstraject.

Mogelijkheden

Persoonlijke leerdoelen kunnen geformuleerd worden op basis van drie verschillende instrumenten:

1. Persoonlijke leerdoelen op basis van 360 graden feedback

Wanneer u of uw medewerkers inzicht willen op welke punten zij zich nog zouden kunnen verbeteren dan is 360 graden feedback een geschikt instrument. De medewerker krijgt feedback over zijn eigen functioneren op basis van een vragenlijst met 140 vaardigheden. De medewerkers nodigt minimaal drie personen uit (bijvoorbeeld leidinggevende, collega en medewerker) om hem te beoordelen met behulp van de vragenlijst. Daarnaast beoordeelt de medewerker zichzelf op de 140 vaardigheden. Op basis van deze gegevens wordt een verslag geschreven met daarin de sterke punten en de aandachtspunten. De vaardigheden waarop de medewerker laag scoort, dienen als basis voor de persoonlijke doelen tijdens een trainingstraject.

2. Persoonlijke leerdoelen op basis van een Language And Behavior profile

Wanneer u inzicht wilt in de werkgerelateerde gedragspatronen van uw medewerkers, dan is het LAB-profile een geschikt instrument. Met behulp van dit profiel worden de arbeidsmotivatie en werkpatronen van de medewerker in kaart gebracht. Deze motivatie en werkpatronen geven inzicht in de manier waarop de medewerker op zijn omgeving reageert en informatie (cognitief) verwerkt. Elk mens heeft in zijn leven een aantal patronen ontwikkeld, waarmee hij binnen de ene functie meer tot zijn recht komt dan binnen de andere functie. Tevens wordt elk mens door verschillende omstandigheden geprikkeld, waardoor het ene soort werk hem meer motiveert dan het andere werk. Onderzocht wordt op welke punten de medewerker zich nog kan ontwikkelen in het kader van zijn functie of zijn loopbaanperspectief. De medewerker krijgt bijvoorbeeld inzicht in zijn criteria, initiatief, doelgerichtheid, gestructureerdheid, creativiteit, veranderingsgezindheid, stressreactie, abstractieniveau, mensgerichtheid en leiderschap. Op basis van de profielomschrijving stelt de medewerker zijn persoonlijke leerdoelen vast. Vervolgens wordt er een trainingsprogramma samengesteld zodat elke medewerker aan de slag kan met zijn eigen leerpunten, gerelateerd aan zijn huidige of toekomstige functie. Afhankelijk van vooraf gemaakte afspraken krijgt de werkgever wel of geen inzicht in de individuele resultaten van de medewerkers. Een enkele keer kan blijken dat een medewerker in een functie zit waar hij absoluut niet tot zijn recht komt. Dan kan in overleg met de medewerker en leidinggevende gezocht worden naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

3. Persoonlijke leerdoelen op basis van de Emotionele Intelligentie vragenlijst

Emotionele intelligentie (EQ) is in de huidige maatschappij een steeds belangrijker begrip geworden. Mensen met een hoog EQ blijken succesvoller te zijn in hun werk, dan mensen met een laag EQ. Emotionele intelligentie bestaat uit een aantal specifieke vermogens die ontwikkeld kunnen worden met behulp van training of coaching. Dit in tegenstelling tot cognitieve intelligentie die vast ligt bij de geboorte. Wanneer medewerkers zich willen ontwikkelen in hun emotionele intelligentie, dan is de EQ-vragenlijst het meest geschikte instrument. Deze vragenlijst geeft de medewerkers inzicht in hun emotioneel zelfbewustzijn, zelfbeeld, zelfontplooiing, onafhankelijkheid, sociale verantwoordelijkheid, assertiviteit, empathie, interpersoonlijke relaties, flexibiliteit, realiteitstoetsing, probleem oplossen, stresstolerantie, impulscontrole, optimisme en geluk.

Op basis van deze inzichten stelt de medewerker zijn persoonlijke leerdoelen vast. Vervolgens wordt er een trainingsprogramma samengesteld zodat elke medewerker aan de slag kan met zijn eigen leerpunten op het gebied van emotionele intelligentie. Afhankelijk van vooraf gemaakte afspraken krijgt de werkgever wel of geen inzicht in de individuele resultaten van de medewerkers.

ennbsp;

ennbsp;