De Vetten en Partners, Communicatie- attitude- en NLP Trainingen

INVENTARISATIE

Visie

Inventarisatie, als voorfase van een trainingstraject, is noodzakelijk om nauwkeurig te onderzoeken welke competenties er binnen een bedrijf nodig zijn.

Tevens wordt onderzocht in welke vaardigheden de individuele medewerkers zich willen verbeteren. Door aan te sluiten bij hun behoeften zullen de medewerkers meer gemotiveerd zijn om te leren. Op die manier zullen ze meer plezier beleven aan het ontwikkelen van hun capaciteiten.

Om dit te bereiken streeft DE VETTEN enamp; PARTNERS ernaar een trainingsprogramma samen te stellen dat nauw aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften van zowel de organisatie als de individuele medewerkers.

Doelstellingen

Werkwijze

DE VETTEN enamp; PARTNERS biedt verschillende vormen van inventarisatie aan. Als er binnen het bedrijf nog geen nauwkeurige opleidingsvraag bestaat, kan exploratief worden onderzocht wat het bedrijf voor opleidingsbehoeften heeft. Hieruit volgt een beschrijving van de tekortkomingen in kennis, vaardigheden en attituden bij de medewerkers of beleidsmatige en/of bedrijfsmatige problematieken in de organisatie. Dit noemen we aandachtspunten.Als er reeds een specifieke opleidingsvraag geformuleerd is door de leidinggevende, zal getoetst worden in hoeverre dit aansluit bij de leervragen van de medewerkers. DE VETTEN enamp; PARTNERS zal onderzoeken welke behoefte er bestaat. Deze fase resulteert in een concreet groepsleerdoel. Tevens wordt onderzocht op welke gebied persoonlijke leerdoelen gericht zijn: op persoonlijke ontwikkeling, op functionele ontwikkeling of op motivatie gericht.In de meest uitgebreide vorm worden de aandachtspunten, het opleidingsadvies, het groepsleerdoel en het opleidingsplan beschreven in een inventarisatierapport.Het opleidingsadvies kan zijn dat er een training nodig is op het gebied van communicatieve vaardigheden en attituden, maar ook andere opleidingsvormen zijn mogelijk. Een voorbeeld is de individuele coachingstrajecten of ondersteuning aan het management bij het definiëren van de bedrijfsvisie en -missie.

Mogelijkheden

Er zijn vier uit verschillende inventarisatiemethoden, opeenvolgend van eenvoudig naar uitgebreid en specifiek.

1. Schriftelijke inventarisatie zonder rapport

Enkele medewerkers wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen om te meten wat de tevredenheid is in het functioneren van de medewerkers en de motivatie om te leren. De resultaten worden gebruikt om de training af te stemmen op de gezamenlijke leerbehoefte, maar worden niet gerapporteerd.U ontvangt een opleidingsplan gericht op vaardigheden.

2. Telefonische inventarisatie zonder rapport

Enkele medewerkers zullen telefonisch geïnterviewd worden om te achterhalen in welke mate zij gemotiveerd zijn zich te ontwikkelen en in welke mate zij tevreden zijn met hun functie. Het betreft alleen kwantitatieve resultaten die gebruikt worden om de training op af te stemmen.Er wordt geen rapport geschreven, maar wel een opleidingsplan gericht op vaardigheden.

3. Schriftelijke inventarisatie met rapport

In dit geval wordt een inventarisatie-onderzoek gedaan met behulp van vragenlijsten die iedere deelnemer ontvangt. De verwerking van de gegevens gebeurt hoofdzakelijk door kwantitatieve analyse. Op basis van de resultaten wordt een samenvatting gegeven in een beknopt rapport waardoor er inzicht ontstaat in de aandachtsgebieden van de organisatie, in de leermotivatie en in de groepsleerdoelen van de medewerkers. Er wort een opleidingsadvies gegeven gekoppeld aan een opleidingsplan gericht op vaardigheden.

4. Persoonlijk inventarisatie met rapport

Deze methode geeft de meest precieze informatie omtrent de motivatie en de tevredenheid van het functioneren van medewerkers. Door middel van individuele gesprekken met medewerkers wordt gezocht naar de dieperliggende redenen van (on)tevredenheid van de medewerkers. Gekeken wordt naar persoonlijke leerpunten en leervragen. Ook de motivatiefactoren binnen de organisatie worden uitgevraagd. Deze face-to-face methode heeft een motiverende werking op deelnemers ten aanzien van de training. Deze methode levert de meest uitgebreide rapportage op van de inventarisatie inclusief een concreet opleidingsplan.

4+. Extra: telefonisch interviewen van klanten

Dit betreft een methode, naast de persoonlijke interviews met medewerkers, waarbij enkele klanten worden benaderd. De klanten worden gevraagd in hoeverre zij het functioneren van medewerkers waarderen. Hierdoor kan getoetst worden of de opleidingsvraag vanuit het bedrijf wordt herkend door de klantenkring. Het opleidingsadvies kan hierdoor nog scherper worden vastgesteld. Naast een uitgebreide rapportage wordt een verslag van deze gesprekken uitgewerkt.

ennbsp;

ennbsp;