De Vetten en Partners, Communicatie- attitude- en NLP Trainingen

DEELNEMER-VOLG-SYSTEEM

Visie

DE VETTEN enamp; PARTNERS streeft ernaar dat deelnemers zelf hun ontwikkeling kunnen sturen en beoordelen. Door middel van zelfevaluatie worden deelnemers zich meer bewust van hun eigen manier van communiceren en handelen. Dit verhoogt de motivatie om zichzelf te ontwikkelen. Hierdoor gaan deelnemers zélf verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerprocessen wat meer plezier oplevert in hun functioneren. Door zelfevaluatie hebben ze meer mogelijkheden om hun eigen ontwikkeling in een bepaalde richting te sturen en te zorgen dat hun kwaliteiten tot uiting komen.

Doelstellingen

Werkwijze

DE VETTEN enamp; PARTNERS begeleidt de persoonlijke leerprocessen door middel van evaluatiemodellen, feedback op de werplek en een methode om te ondersteunen bij de meer individuele persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. De meest uitgebreide methode is het D.O.P., een zelfevaluatieve methode die speciaal ontwikkeld is voor bureau DE VETTEN enamp; PARTNERS. Met behulp van het D.O.P. worden deelnemers gecoached om te reflecteren op hun eigen functioneren in de dagelijkse praktijk. Ze leren concreet sturing te geven aan hun eigen gedrag door kritisch naar hun interne communicatie te luisteren. De verschillende instrumenten geven bureau DE VETTEN enamp; PARTNERS inzicht welke moeilijkheden de deelnemers in de praktijk tegenkomen bij het toepassen van de leerstof. Zodoende kan ervoor gezorgd worden dat trainingen continu aansluiten op vragen en problemen van de deelnemers. Het bedrijf krijgt door middel van evaluatiemodellen inzicht in hoe de medewerkers zich als groep ontwikkelen in hun vaardigheden en attituden.

Mogelijkheden

Bureau DE VETTEN enamp; PARTNERS biedt de volgende mogelijkheden van zelfsturing, namelijk:

1. Tevredenheidsmeting

Deze vorm van zelfevaluatie houdt in dat na iedere training wordt geëvalueerd in hoeverre de training heeft aangesloten bij de leerbehoefte van de deelnemers. Dit gebeurt aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. De doelstelling van deze vragenlijst is de trainer inzicht te geven in de tevredenheid over de instructie en de verwerkingsmethoden van de training. Daarnaast is de bedoeling dat de vragen de deelnemers bewust maken van hetgeen zij geleerd hebben.

2. Feedback op de werkplek

Om deelnemers van trainingen direct te ondersteunen in het leren evalueren van hun eigen functioneren, is het mogelijk dat een trainer aanwezig is bij gesprekken. Dit is mogelijk door middel van aanwezigheid bij vergaderingen, meeluisteren tijdens een functioneringsgesprek, meereisdagen, etc. Met behulp van een observatielijst wordt na het gesprek de vaardigheden en attitude van de deelnemer besproken. Dit levert de deelnemer feedback op waardoor hij tot meer bewustwording komt en tot intensivering van zijn leerproces.

3. Deelnemer Ontwikkelingsprogramma (D.O.P.)

Bureau DE VETTEN enamp; PARTNERS kan aan het ontwikkelingsproces bijdragen door medewerkers persoonlijk te begeleiden op basis van het D.O.P. Het D.O.P. is een methode die, parallel aan een training, zelfsturing stimuleert door middel van:

A. De D.O.P. - meetlijsten geven inzicht welk effect de training heeft op het functioneren van de werknemers binnen hun werkcontext. Door middel van een beginmeting wordt geïnventariseerd wat de persoonlijke opleidingsbehoeften zijn en welke verwachtingen deelnemers hebben ten aanzien van de training en van hun directe werkomgeving. Met behulp van een eindmeting wordt geëvalueerd in hoeverre aan de verwachting van de deelnemers wordt voldaan en hoe de groep zich ontwikkelt in vaardigheden en attitude. De meetlijsten geven inzicht in de vooruitgang van de totale groep. Deze groepsgemiddelden worden besproken met de opdrachtgever.

B. De D.O.P. - praktijkopdrachten zijn gericht op de toepassing van de leerstof in de praktijk. De opdrachten worden altijd gekoppeld aan de trainingsonderwerpen en worden ingevuld en opgestuurd naar DE VETTEN enamp; PARTNERS. De trainer krijgt op deze wijze meer inzicht in de problemen en de moeite die deelnemers ervaren bij het toepassen van de leerstof. De deelnemers ontvangen feedback, die bestaat uit kritische vragen, op hun opdrachten middels feedbackbrieven. Hierdoor leren de deelnemers op zichzelf te reflecteren en hun functioneren te optimaliseren.C. Feedback op de werkplek, dit gebeurt in verschillende vormen afhankelijk van het soort functie die iemand bekleedt. Voorbeelden van feedback op de werkplek zijn: meereizen met de buitendienst, bijwonen van vergaderen en meeluisteren bij een functioneringsgesprek. Met behulp van een observatielijst wordt na het gesprek de vaardigheden en attitude van de deelnemer besproken. Dit levert de deelnemer feedback op waardoor hij tot meer bewustwording komt en tot intensivering van zijn leerproces.

Voor meer informatie gaat u naar: Deelnemer Ontwikkelingsprogramma (D.O.P.)

ennbsp;

ennbsp;